Sun Yat-sen UniversityTeam: Sun Yat-sen University

Location: China

Members: Guangnan Feng, Liyue Zhang, Rongyu Cai, Zihui Liu, Yongfeng Wang, Ting Liang

Advisors: Jerry Chou