Nanyang Technological University

team_2_nanyang_logo

team_2_nanyang_people

Team: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Liu Siyuan, Shao Yiyang, Chen Hailin, Shi Ziji, Hao Meiru, Tang Shuqian

Assoc Professor: Lee Bu Sung, Francis