NCKU, National Cheng Kung UniversityTeam: NCKU, National Cheng Kung University

Location: Taiwan

Members: Chun Chieh Chuang, Hsien Ting Hsieh, Zhong Wei Hsu, Chun Wei Yang, Cheng Yu Huang, Yen Fu Liu, Hsien Ting Hsieh

Advisors: Chao-Chin Li, Professor Chi-Chuan Hwang

Sponsors: