ShanghaiTech University

fau
team_5_fau_people

Team: ShanghaiTech University

Location: China

Members: Zhiqiang Xie, Haocong Luo, Jianzhong Liu, Chen Chen, Zheqi Shen and Yijun Yuan

Advisors: Shu Yin and Yingdong Zhang