National Tsing Hua UniversityTeam: National Tsing Hua University

Location: Taiwan

Members: Hung-Hsin Chen, Li-Yu Yu, Keng-Jui Hsu, Chi-Chen Yang, Yuan-Ching Lin, Shao-Fu Lin.

Advisor: Jerry Chou, Yu-Cheng Wang.